Warunki korzystania z Framky

§ 1. Definicje

 • Administrator – Framky sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-796), przy ul. Heliotropów 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000899512, NIP: 5213928409, REGON: 38893179800000, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł,
 • Framky lub Strona internetowa - usługa znajdująca się na stronie internetowej framky.com i powiązanych stronach internetowych, tj. studio.framky.com, umożliwiająca zamawianie Galerii Framky.
 • Konto - profil umożliwiający przechowywanie zakupionych lub pobranych kompozycji w Serwisie, utworzony dla Użytkownika w procesie rejestracji.
 • Użytkownik - osoba, która korzysta z Framky w celu zakupu Framky Gallery.
 • Framky Gallery - to zestaw składający się z: układu galerii, usługi drukowania zdjęć Użytkownika i ich oprawiania, drukowanego szablonu galerii w naturalnej skali oraz samoprzylepnych wieszaków. We Framky użytkownik może kupić cały zestaw lub jego części. Na potrzeby niniejszego dokumentu będziemy używać wyrażenia Framky Gallery niezależnie od treści zamówienia.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator prowadzi Framky, która oferuje galerie Framky do celów sprzedaży.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania, korzystania i zakupów w Serwisie. Postanowienia regulaminu są wiążące dla wszystkich Użytkowników Serwisu, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z portalu niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. Jeśli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje takie jak: wyprzedanie ramek do zdjęć, błędy w zdjęciach, błędy ortograficzne na stronie internetowej, np. błędy w opisie produktu lub specyfikacji technicznej, niedokładne ceny i zmiany cen (np. w przypadku zmian cen dostawców, kursów walut) lub nieprawidłowe informacje dotyczące stanu magazynowego danego produktu. Administrator ma prawo do sprostowania takich błędów oraz edycji lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie. eżeli przy produkcie zamówionym przez Użytkownika podana była niewłaściwa cena, Administrator poinformuje o tym Użytkownika. W celu realizacji zamówienia Administrator będzie oczekiwał na akceptację zmienionej ceny przez Użytkownika.
 4. Wszystkie zdjęcia galerii oraz produktów prezentowanych na stronie internetowej należy traktować jedynie jako wizualizacje. Wizualizacje takie nie dają gwarancji na dokładne odzwierciedlenie wyglądu, pochodzenia lub funkcji produktu.
 5. Witryna i jej zawartość są własnością Administratora lub firm licencjonowanych przez Administratora. Informacje te są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi marketingu. Oznacza to, że projekty, znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, układy i informacje o usługach, produktach i innych treściach nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§3 Warunki użytkowania i własność intelektualna

 1. W zakresie poszanowania praw autorskich do materiałów przekazanych w celu realizacji zamówienia, Administrator polega wyłącznie na oświadczeniu Użytkownika, że jest autorem materiału i przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu lub na oświadczeniu Użytkownika, że jeżeli nie jest autorem materiału, to posiada licencję do materiału jako utworu oraz zgodę autora materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie, a także, że Użytkownik nie narusza w utworze autorskich praw osobistych autora materiału. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa) Użytkownik może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich do ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich za pomocą materiałów dostarczonych w celu realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia przeciwko Administratorowi przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Użytkownika w celu realizacji zlecenia, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu lub pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu poniesie Administrator. Administrator nie jest też zobligowany do weryfikowania informacji źródłowych przesyłanych przez Użytkownika plików i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych plików (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach i sposobach stosowanych w sieci Internet.
 3. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że zdjęcia są przechowywane przez Administratora w celu umożliwienia świadczenia usług. Wszystkie pliki (zdjęcia) przesłane przez Użytkownika pozostaną w systemie Administratora do czasu, aż Użytkownik zdecyduje inaczej.
 4. Administrator udziela Użytkownikom zgody na dostęp i korzystanie z Framky wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę:
  • nie umieszczać w Serwisie zdjęć, do których nie posiada praw autorskich,
  • nie korzystać z Witryny w sposób sprzeczny z prawem,
  • nie wykorzystywać Serwisu do innych celów, niż przewidziane w Regulaminie.

§4 Konto

 1. Przy rejestracji konta użytkownika i/lub składaniu zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Użytkownik potwierdza, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w nich podane. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności Administratora, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. W sytuacji, gdy Administrator będzie miał uzasadnione podejrzenie, że nastąpiło przejęcie Konta przez osobę nieuprawnioną, doszło do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu lub doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zawieszenia Konta do czasu wyjaśnienia.
 3. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem Konta Użytkownika.

§5 Zamawianie Framky Gallery

 1. Wybór układu ramek do galerii zdjęć możliwy jest na stronie framky.com. Po wybraniu interesującego układu, użytkownik może wybrać, czy chce dołączyć jakiekolwiek dodatki do zamówienia zgodnie z opisem produktu. Użytkownik składa zamówienie.
 2. Po złożeniu zamówienia na Framky Gallery użytkownik otrzymuje link do przesłania zdjęć do określonych ramek. Link jest bezterminowy (nie ma ograniczeń na moment wgrania zdjęć). Po uzupełnieniu ramek zdjęciami i potwierdzeniu tego faktu przez użytkownika rozpoczyna się realizacja zamówienia.
 3. Administrator wyprodukuje zamówioną kompozycję w terminie do 10 dni roboczych i wyśle na adres podany przy zamówieniu. Administrator zastrzega możliwość wydłużenia czasu produkcji i zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika, gdy taka sytuacja zaistnieje.
 4. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia Użytkownika przez Administratora i otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia od Framky za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator poleca Użytkownikowi zapisanie potwierdzenia zamówienia do użycia w przypadku późniejszej komunikacji w sprawie tego zamówienia z Administratorem.

§6 Oferty specjalne

 1. Administrator może przedstawiać w Serwisie oferty specjalne obejmujące inne warunki niż przedstawione w niniejszym Regulaminie, na przykład w odniesieniu do płatności. Warunki takie mają zastosowanie przez czas trwania oferty specjalnej i odnoszą się do produktów określonych przez Administratora w tej ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert specjalnych w dowolnym czasie. Po zakończeniu lub wycofaniu oferty specjalnej zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują bez zmian. Wszelkie oferty na określone produkty na stronie internetowej obowiązują przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora.
 2. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkownika na etapie rejestracji jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia Konta i korzystania z Serwisu.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 8. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do prowadzenia Serwisu z należytą starannością, z dbałością o niezakłócone funkcjonowanie dla Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega, że nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wad, a w jego funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy spowodowane m.in. konserwacją, aktualizacją lub usuwaniem awarii. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Administrator zapewnia wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy mogą zadawać pytania i zgłaszać uwagi pod adresem: hello@framky.com
 4. Maksymalna całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika w żadnym wypadku nie może przekroczyć sumy zamówień, za którą zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, odpowiada Administrator.

§ 9. Reklamacje

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów prawo do złożenia reklamacji dotyczy produktów wadliwych. Użytkownik, który chce skorzystać z prawa do reklamacji zamówionego produktu, powinien skontaktować się z Administratorem jak najszybciej po wykryciu wady produktu pod adresem: hello@framky.com.
 2. Administrator pokryje koszt wysyłki zwrotnej produktu w sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana.
 3. Wszelkie reklamacje zawierające zastrzeżenia, sugestie lub informacje o problemach z funkcjonowaniem Serwisu będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od momentu przekazania wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Gdy reklamowany produkt zostanie zwrócony i jego reklamacja zostanie uznana, Administrator zwróci Użytkownikowi pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów. Administrator stara się to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, jednak czas ten może ulec zmianie w zależności od natury produktu. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli okaże się, że produkt nie wykazuje wad zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumenta. W odniesieniu do reklamacji Administrator postępuje zgodnie z wytycznymi Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadających mu organów w innych krajach.

§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Dokonując zakupu produktów w Serwisie, Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupu, informując o tym Administratora w ciągu 100 dni (okres odstąpienia) od otrzymania zamówionych produktów przez Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika. Zwracane produkty muszą zostać odesłane w takim samym stanie, w jakim zostały doręczone do Użytkownika. Jeśli zwracany produkt będzie nosił ślady użytkowania, Administrator ma prawo zmniejszyć wartość zwrotu.
 2. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przesyłkę zwrotną. Użytkownik jest odpowiedzialny za stan produktu po jego otrzymaniu oraz podczas procesu zwrotu. Produkt należy odesłać w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Administratora o odstąpieniu od umowy na adres ul. Heliotropów 29/D3, 04-796 Warszawa. Produkt musi być w dobrym stanie i zostać bezpiecznie zapakowany.
 3. W zależności od miejsca przeznaczenia Użytkowniki może zostać obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z odbiorem przesyłki takimi jak podatek VAT/podatki lokalne, cło itp. Za wspomniane powyżej opłaty wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi odpowiedzialność nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tzn. przed dostarczeniem jej do Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z nami na adres hello@framky.com.

§ 11. Siła wyższa

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających z aktów wojny, sporu pracowniczego, uderzenia pioruna, pożaru, ataku terrorystycznego, problemów technicznych, zmiany zarządzeń rządu, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, opóźnień lub wad w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane wyżej okoliczności. Podane okoliczności zwalniają z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W momencie zaistnienia podobnej sytuacji, jak i po jej ustaniu Administrator poinformuje o tym Użytkownika. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Użytkownik jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12. Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez podany w Serwisie adres mailowy do kontaktu. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy Administrator poinformuje Użytkownika o tych zmianach. Administrator zaleca jednak, by Użytkownik regularnie sprawdzał Serwis lub swoją skrzynkę pocztową, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Regulaminie.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Framky podlegają prawu polskiemu.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Administratora. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2022 roku.