Regulamin serwisu Framky.pl

§ 1. Definicje

 • Administrator – Frami sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-796), przy ul. Heliotropów 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000899512, NIP: 5213928409, REGON: 38893179800000, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł,
 • Framky lub Serwis – serwis zlokalizowany na stronie internetowej www.Framky.pl oraz stronach powiązanych tj. studio.framky.pl, umożliwiających projektowanie i zamawianie kompozycji ze zdjęć w ramkach.
 • Konto – profil umożliwiający przechowywanie w Serwisie zaprojektowanych kompozycji, założony dla Użytkownika w procesie rejestracji na podstawie adresu email, do którego dostęp jest zabezpieczony koniecznością podawania hasła wysyłanego na adres e-mail.
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Framky w celu zaprojektowania galerii ściennej ze zdjęć, a następnie możliwości zamówienia produkcji takiej kompozycji.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator prowadzi serwis Framky, którego celem jest świadczenie usługi projektowania i wykonywania kompozycji ze zdjęć w ramkach.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania, korzystania i zakupów w Serwisie. Postanowienia regulaminu są wiążące dla wszystkich Użytkowników Serwisu, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z portalu niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. Jeśli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje tj. wyprzedanie ramek do zdjęć, błędy w zdjęciach, błędy w pisowni na stronie internetowej np. błędy w opisie produktu lub specyfikacji technicznej, niedokładnie podaną cenę i zmiany cen (na przykład w przypadku zmiany cen dostawców, zmiany kursów wymiany walut) lub niewłaściwe informacje dotyczące stanu magazynowego danego produktu. Administrator ma prawo do sprostowania takich błędów oraz edycji lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie. Jeżeli przy produkcie zamówionym przez Użytkownika podana była niewłaściwa cena, Administrator poinformuje o tym Użytkownika. do realizacji zamówienia Administrator będzie czekać na akceptację przez Użytkownika zmienionej ceny.
 4. Wszystkie zdjęcia galerii oraz produktów prezentowanych na stronie internetowej należy traktować jedynie jako wizualizacje. Wizualizacje takie nie dają gwarancji na dokładne odzwierciedlenie wyglądu, pochodzenia lub funkcji produktu.
 5. Serwis i jego treść stanowi własność Administratora lub firm przez niego licencjonowanych. Informacje te są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi marketingu. Oznacza to, że nie wolno kopiować ani używać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora projektów, znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, układu i informacji o usługach, produktach i innych treści.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu i  własność intelektualna

 1. W zakresie związanym z przestrzeganiem praw autorskich do materiałów przekazanych w celu realizacji zlecenia Administrator jest zdany wyłącznie na oświadczenie Użytkownika, że jest on twórcą tego materiału i przysługują mu osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do tego utworu bądź na oświadczeniu Użytkownika, że jeśli nie jest on twórcą materiału posiada licencję do materiału, jako utworu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie oraz, że Użytkownik nie narusza żadnych autorskich praw osobistych twórcy materiału do tego utworu. Użytkownik może ponosić pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich poprzez przekazane materiały w celu realizacji zlecenia. w przypadku wystąpienia przeciwko Administratorowi przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Użytkownika w celu realizacji zlecenia, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkich zobowiązań z tego tytułu lub pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu poniesie Administrator. Administrator nie jest też zobligowany do weryfikowania informacji źródłowych przesyłanych przez Użytkownika plików i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych plików (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach i sposobach stosowanych w sieci Internet.
 3. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że zdjęcia są przechowywane w celu umożliwienia świadczenia usług. po upływie 60 dni od zapisania galerii w Serwisie i nie dokonania zakupu przez Użytkownika wszystkie przesłane przez Użytkownika pliki (zdjęcia) zostaną usunięte z systemu Administratora. Gdy Użytkownik nie zapisze galerii wszystkie przesłanego przez niego pliki (zdjęcia) zostaną usunięte z systemu Administratora w ciągu 7 dni. Jeśli Użytkownik dokona zakupu produktów w Serwisie, wszystkie przesłane przez niego pliki (zdjęcia) pozostaną w systemie Administratora do momentu, w którym Użytkownik nie zdecyduje inaczej.
 4. Administrator udziela Użytkownikom zgody na dostęp i korzystanie z Framky wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę, aby:
  1. nie umieszczać w Serwisie zdjęć, co do których nie ma praw autorskich,
  2. nie korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem,
  3. nie wykorzystywać Serwisu do innych celów, niż przewidziane w Regulaminie.

§ 4. Konto

 1. Przy rejestracji konta użytkownika i/lub składaniu zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Użytkownik potwierdza, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w nich podane. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora zostały przedstawione w polityce prywatności Administratora stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu. Zapisanie galerii w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W sytuacji, gdy Administrator będzie miał uzasadnione podejrzenie, że nastąpiło przejęcie Konta przez osobę nieuprawnioną, doszło do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu lub doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zawieszenia Konta do czasu wyjaśnienia.
 3. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem Konta Użytkownika.

§ 5. Projektowanie i zamawianie galerii zdjęć

 1. Projektowanie galerii zdjęć jest możliwe na stronie studio.framky.pl.
 2. W celu zamówienia galerii zdjęć należy zaprojektować galerię oraz złożyć zamówienie przez podanie adresu dostawy kompozycji oraz dokonanie płatności.
 3. Administrator wyprodukuje zamówioną kompozycję w terminie do 10 dni roboczych i wyśle na adres podany przy zamówieniu. Administrator zastrzega możliwość wydłużenia czasu produkcji i zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika, gdy taka sytuacja zaistnieje.
 4. Umowa zakupu jest zawierana w momencie, gdy Administrator potwierdzi zamówienie Użytkownika, a Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia z Framky. Administrator poleca Użytkownikowi zapisanie potwierdzenia zamówienia do użycia w przypadku późniejszej komunikacji w sprawie tego zamówienia z Administratorem.

§ 6. Oferty specjalne

 1. Administrator może przedstawiać w Serwisie oferty specjalne obejmujące inne warunki niż przedstawione w niniejszym Regulaminie, na przykład w odniesieniu do płatności. Warunki takie mają zastosowanie przez czas trwania oferty specjalnej i odnoszą się do produktów określonych przez Administratora w tej ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert specjalnych w dowolnym czasie. po zakończeniu lub wycofaniu oferty specjalnej zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują bez zmian. Wszelkie oferty na określone produkty na stronie internetowej obowiązują przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora.
 2. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkownika na etapie rejestracji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta i korzystania z Serwisu.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności.

§ 8. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się prowadzić Serwis z należytą starannością, z dbałością o niezakłócone funkcjonowanie dla Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega, że nie daje gwarancji, że Serwis będzie wolny od jakichkolwiek wad, a także mogą się pojawić przerwy w funkcjonowaniu, spowodowane m.in. pracami konserwacyjnymi, aktualizacyjnymi lub usuwaniem awarii. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i sprzętów Użytkowników korzystających z Serwisu. Użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia oprogramowania antywirusowego we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Administrator zapewnia wsparcie techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy mogą zadawać pytania oraz zgłaszać uwagi na adres: hello@framky.pl
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. błędy, wady lub nieścisłości zawarte w Materiałach i treściach publikowanych w Serwisie,
  2. jakiekolwiek szkody na mieniu i osobie spowodowane dostępem lub korzystaniem z Serwisu,
  3. jakikolwiek nieautoryzowany dostęp przez osoby trzecie do serwerów Framky.pl lub nieautoryzowane wykorzystanie danych przetrzymywanych na serwerach Framky.pl,
  4. jakiekolwiek przerwy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,
  5. jakiekolwiek oprogramowanie wirusowe, trojany itp., które może być rozpowszechniane przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu.
 6. Maksymalna całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika w żadnym wypadku nie może przekroczyć sumy zamówień, za którą zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, odpowiada Administrator.

§ 9. Reklamacje

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów prawo do złożenia reklamacji dotyczy produktów wadliwych. Użytkownik, który chce skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w odniesieniu do jakiegokolwiek zamówionego produktu, powinien jak najszybciej po stwierdzeniu wady produktu skontaktować się z Administratorem na adres: hello@framky.pl.
 2. Administrator pokryje koszt wysyłki zwrotnej produktu w sytuacji gdy reklamacja zostanie uznan.
 3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, zawierające zastrzeżenia, sugestie lub informacje o problemach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Gdy reklamowany produkt zostanie zwrócony i jego reklamacja zostanie uznana, Administrator zwróci Użytkownikowi pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów. Administrator stara się to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, jednak czas ten może ulec zmianie w zależności od natury produktu. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli okaże się, że produkt nie wykazuje wad zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumenta . w odniesieniu do reklamacji Administrator postępuje zgodnie z wytycznymi Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadających mu organów w innych krajach.

§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Dokonując zakupu produktów w Serwisie, Użytkownik ma prawo go anulować, powiadamiając o tym Administratora w ciągu 90 dni (czas na odstąpienie od umowy) od momentu odebrania zamówionych produktów przez Użytkownika lub jego przedstawiciela. Zwracane produkty muszą zostać odesłane w takim samym stanie, w jakim zostały doręczone do Użytkownika. Jeśli zwracany produkt będzie nosił ślady użytkowania, Administrator ma prawo zmniejszyć wartość zwrotu.
 2. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przesyłkę zwrotną. Użytkownik jest odpowiedzialny za stan produktu po jego otrzymaniu oraz podczas procesu zwrotu. Produkt należy odesłać w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Administratora o odstąpieniu od umowy na adres ul. Heliotropów 29/D3, 04-796 Warszawa. Produkt musi być w dobrym stanie i zostać bezpiecznie zapakowany.
 3. W zależności od miejsca przeznaczenia Użytkowniki może zostać obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z odbiorem przesyłki takimi jak podatek VAT/podatki lokalne, cło itp. Za wspomniane powyżej opłaty wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tzn. przez dostarczeniem jej do Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z nami na adres hello@framky.pl.

§ 11. Siła wyższa

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających z aktów wojny, sporu pracowniczego, uderzenia pioruna, pożaru, ataku terrorystycznego, problemów technicznych, zmiany zarządzeń rządu, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, opóźnień lub wad w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane wyżej okoliczności. Podane okoliczności zwalniają z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. w momencie zaistnienia podobnej sytuacji, jak i po jej ustaniu Administrator poinformuje o tym Użytkownika. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Użytkownik jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12. Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. o zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez podany w Serwisie adres mailowy do kontaktu. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy Administrator poinformuje Użytkownika o tych zmianach. Administrator zaleca jednak, by Użytkownik regularnie sprawdzał Serwis lub swoją skrzynkę pocztową, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Regulaminie.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Framky podlegają prawu polskiemu.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Administratora. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację zmienionej treści Regulaminu w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2022 roku.